smok การน าเข้า/จ าหน่าย/ครอง ในปี คริสต์ศักราช 2013 

smok
smok

สาธารณรัฐ smok ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) การจ าแนกสินค้า : จัดเป็น “ยา หรือ เครื่องใช้ไม้สอยทาง การแพทย์” มาตรการควบคุม : ห้ามการน าเข้า/จ าหน่าย/ครอง ในปี คริสต์ศักราช 2013 สัมพันธ์การแพทย์ของประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Medical Association) เรียกร้องให้มีการ

สั่งห้ามแนวทางการขายยาสูบกระแสไฟฟ้า smok แก่พสกนิกรตราบจนกระทั่งจะ ถึงเวลาที่มีการทดลองความปลอดภัยของสินค้า ซึ่งทางชมรมให้ความรู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจประเด็นการที่ ไม่มีกฎที่ต้องปฏิบั

ติสำหรับในการควบคุมยาสูบกระแสไฟฟ้าจะมีผลต่อการดึ

งดูดเยาวชน126 แล้วก็ได้แนะน าให้เมืองต่างๆขยายพื้นที่สาธารณะแล้วก็ห้ามดูดบุหรี่ซึ่งรวมทั้งยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย127 จนกระ

ทั่ง เมื่อปี คริสต์ศักราช 2014 ได้มีค าสั่งทางดูแล (Administrative order) จากกรมสุขภาพ (Health Department)128 ก าคราวดให้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลิตภัณฑ์ยาแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอย ก

ารแพทย์จะต้องผ่านการคาดการณ์ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพรวมทั้งประสิทธิภาพจาก หน่วยงานของกินรวมทั้งยาของประเ

ทศฟิลิปปินส์ (Food and Drug Authority of the Philippines) เพื่อขอจ าหน่ายในฐานะสินค้าสุขภาพและก็วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่

องกับสุขภาพ ดังนี้ ควรมีเครื่องใช้ไม้สอยสำหรับการคุ้มครองเด็กด้วย การสูบยาสูบกระแสไฟฟ้าตกอยู่ในบังคับ Tobacco Regulatio

n Act ด้วยกล่าวอีกนัยหนึ่ง ห้ามดูดในที่ส่วนรวมแล้วก็ระบบคมนาคมสาธารณะ ในปี คริสต์ศักราช 2018 ยังคงมีความครัดเคร่งสำหรับการควบคุมสินค้า129 แม้กระนั้นก็มีการคัดค้านถึงหัวข้อเรื่อง ยาสูบ

กระแสไฟฟ้าไม่ใช่ยาสูบแล้วก็เรียกร้องให้มีกฎที่ต้องปฏิ

บัติเพื่อการควบคุมยาสูบกระแสไฟฟ้าเป็นการ เฉพาะ130 , 131 ซึ่งในปี คริสต์ศักราช 2014 ได้มีการเสนอร่างกฎหมาย regulating the sale and distribution of electronic cigarettes132 ล่ าสุ ดราศีพิจิก ายน ค .ศ . 2019 Rodrigo Duterte ผู้นำของประเทศ ประกาศห้ามยาสูบกระแสไฟฟ้า ทั่วราชอาณาจักรแล้วโดยมีสถานะ เป็นค าสั่งทางบริหาร ตามที่ได้แถลงการณ์ในบทที่ 1

สาธารณรัฐประเทศสิงคโปร์(Singapore) การจ าแนกสินค้า: จัดเป็น “สิ่งเอาอย่างสินค้ายาสูบ” มาตรการควบคุม : ห้ามน าเข้า/ห้ามจ าหน่าย/ห้ามครอง ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็วัสดุอุปกรณ์เสริมทั้งห

มดทั้งปวงถูกลักลอบน าเข้ามา ขายหรือใช้ตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช 2010133 ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศสิงคโปร์ ถูกจัดเป็น สิ่งเอาอย่างสินค้ายาสูบ (imitation tobacco products) ถูก

ห้ามน าเข้า แล้วก็จ าหน่ายตามเมืองข้อกำหนดการควบคุมยาสูบ และก็เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ คริสต์ศักราช 2018 มี ข้อบัง

คับใหม่สำหรับการซื้อ การใช้แล้วก็ครองสินค้าเอาอย่างยาสูบ ภายใต้เมืองข้อกำหนด ยาสูบที่ปรับปรุงใหม่ (การควบคุมการโฆษณารวมทั้งวิธีขาย) (Tobacco (Control of Advertisements and Sale) A

ครวญว่า ยาสูบ อิเล็กทรอนิกส์เป็นประตูน าไปสู่การสูบยาสูบ135 ประเทศสิงคโปร์ห้ามดูดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ใน ที่สาธารณะแทบทุกที่รวมทั้งวิธีขาย การใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์แม้กระทั้งในพื้นที่ ส่วนตัว คนที่ดูดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บางทีอาจถูกปรับได้ถึง 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ (2,000 ดอลลาร์ ประเทศสิงคโปร์) และก็คนที่ซื้อหรือขายยาสูบอิเล็กทรอนิกส์จะมีค่าปรับ 7,400 ดอลลาร์สหรัฐ (10,000 เหรียญสหรัฐ) รวมทั้งมีโทษจ าเรือนจำหกเดือน

e 8) ก าครั้งดห้ามวิธีขาย การน าเข้าหรือการโฆษณายาสูบกระแสไฟฟ้า และก็วัสดุอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวเนื่อง ห้ามดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้าในที่ส่วนรวม137 ปี คริสต์ศักราช 2017138 ถึงปี คริสต์ศักราช 2019 ประเทศว่ากล่าวมอร์ก็ยังคงห้ามยาสูบกระแสไฟฟ้า…

Published
Categorized as smok Tagged